Skriv ut denne siden

Ansvarsforsikring

Næringslivet kan ved sin virksomhet pådra seg erstatningsansvar for skade på tredjeperson. Det kan være selve virksomheten og de ansatte som er årsak til skaden eller det produkt som produseres. Skaden kan ramme både personer og ting, men også påføre andre et rent formuestap. Vi har ansvarsforsikringer som søker å ivareta denne risikoen. Dekningen sees i sammenheng med øvrige tingforsikringer.

Ansvar bedrift:

Bedriftsansvarforsikring er aktuell for alle typer næringsvirksomhet, f.eks. industribedrifter, servicebedrifter, butikker, kontor- og lagervirksomheter.

Hva dekkes?

 • Det rettslige ansvaret bedriften kan pådra seg i henhold til norsk rett
 • Erstatning for fysisk skade på person eller ting
 • Bistand til behandling av erstatningsmessige skader ytes

Eksempel på deler som ikke dekkes:

 • Kontraktsansvar, dagsbøter, forsinkelse
 • Gradvis forurensning
 • Erstatningsansvar knyttet til asbest
 • Erstatningsansvar som fører av motorvogn, arbeidsmaskin, skip osv. hvor egen ansvarsforsikring tegnes.
 • Erstatningsansvar for skade på leide og lånte ting.

Ansvar produkt:

En rekke produkter kan påføre personer og ting skade som følge av farlige feil og egenskaper ved selve produktet. Produktansvarsforsikring er aktuell for bedrifter som produserer, importerer eller omsetter produkter.

Hva dekkes?

 • Det rettslige ansvaret bedriften kan pådra seg i henhold til norsk rett
 • Erstatning for fysisk skade på person eller ting
 • Bistand til behandling av erstatningsmessige skader ytes

Eksempel på deler som ikke dekkes:

 • Kontraktsansvar, f.eks. mangler ved produktet eller forsinkelser
 • Gradvis forurensning
 • Erstatningsansvar knyttet til asbest

Ansvar formue:

En del firmaer kan pådra seg erstatningsansvar for formuestap overfor kunder som følge av feil og forsømmelser av ansatte i bedriften. Formueansvarforsikring er aktuell for rådgivnings- og konsulentfirmaer samt f.eks. regnskapsførere, arkitekter og banker.

Hva dekkes?

 • Det rettslige ansvaret bedriften kan pådra seg i henhold til norsk rett
 • Rene formuestap

Eksempel på deler som ikke dekkes:

 • Erstatningsansvar som følge av forsettlige og straffbare handlinger
 • Fysisk skade på person eller ting
 • Erstatningsansvar i egenskap av styre, styremedlem, bedriftsforsamling eller kontrollkomité.

Ansvar kriminalitet:

Denne forsikringen dekker forsikringstagers formuestap som følge av straffbare handlinger begått av egne ansatte eller utenforstående tredjeperson.

Tilbake